Friday, October 25, 2013

'Không Bao Giờ Quên Anh' - Thanh Tuyền (Pre75)


"Tôi viết lên đây với tất cả chân tình của lòng tôi trao anh..."

No comments:

Post a Comment