Tuesday, November 5, 2013

Chí Sĩ Ngô Đình Diệm: Lễ nhậm chức thủ tướng 1954 và cuộc tiếp đón của TT Eisenhower khi Ông thăm Mỹ Quốc 1957.

No comments:

Post a Comment