Friday, November 15, 2013

Nhân 50 năm, tưởng nhớ người anh cả gia đình Hải Quân VNCH: HQ/Đại Tá Hồ Tấn Quyền.Hai kẻ giết hại người làm ơn cho mình, đó là Trương Ngọc Lực trốn và bị chết trong nhà thương điên và Nguyễn Kim Hương Giang đang phải sống với nỗi nhục nhằn làm mất nước.


HQ/Đại Tá Hồ Tấn Quyền đã đặt quyền lợi tổ quốc trên cả mạng sống và gia đình với vợ và 8 người con nhỏ dại.
HQ/Đại Tá Hồ Tấn Quyền người anh cả của gia đình Hải Quân VNCH đã không để "Biển Một Bên & Em Một Bên" mà đã tận trung và sẵn sàng chết để vùi chôn thân mình nơi lòng biển mẹ Việt Nam.

Trời sẽ thay ông lo liệu cho người vợ và 8 người con của ông.

Xin thắp nén hương lòng và cúi đầu khấn vái vong linh người anh hùng vị quốc vong thân, HQ/Đại Tá Hồ Tấn Quyền.

Đặng Bảo

http://hoilatraloi.blogspot.com/2013/11/nhan-50-nam-tuong-nho-va-vinh-danh.html#.UobyftK-rRY

No comments:

Post a Comment