Friday, December 13, 2013

Phim tài liệu Hải Chiến Hoàng Sa của VNCH 1974 do đài Đồng Nai CSVN trình chiếu


Ghi chú: Cộng Hòa Xã Hội Chũ Nghĩa Việt Nam =  gọi tắc là  'Việt Cộng' hay 'xã nghĩa Việt cộng'
Chính quyền miền nam Việt Nam = Việt Nam Cộng Hòa.

VNCH Bảo Quốc An Dân.    Việt Cộng phản Quốc, hại Dân.

No comments:

Post a Comment