Saturday, November 1, 2014

Boston, Massachusetts: Tường thuật Lễ kỷ niệm ngày thành lập Việt Nam Cộng Hòa Và Lễ giỗ lần thứ 51 của vị sáng lập: Cố Tổng Thống Ngô-Đình-Diệm, Chủ Nhật 26/10/2014

@ min.17:30 Lời chào cảm ơn quan khách của bà Thu Hồng, cháu ruột của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
**

Bản Tuyên Ngôn của Thị Trưởng Thành phố BOSTON công nhận ngày 26 tháng 10, 1956, ban hành Hiến Pháp đầu tiên của dân tộc Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa được chính thức thành lập đồng thời tuyên bố ngày 26 tháng 10, 2014 là Ngày Hiến Pháp Dân chủ Việt Nam

*

LS Lê Trọng Quát
(Email: ltqvina@gmail.com)

Lễ hội Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hòa 26 tháng 10, 2014 và lễ giỗ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm do Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm tổ chức tại Boston ngày 26/10/2014 với khoảng 300 người tham dự gồm đại diện chính quyền Tiểu Bang Massachusetts và Thành phố Boston.

Trân trọng chuyển đến quý bạn:

- Bản Tuyên Ngôn của Thị Trưởng Thành phố BOSTON, công nhận ngày 26 tháng 10,1956 ban hành Hiến Pháp đầu tiên của dân tộc Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa được chính thức thành lập đồng thời tuyên bố ngày 26 tháng 10, 2014 là Ngày Hiến Pháp Dân chủ Việt Nam

- Bản Công Bố của Tiểu bang Massachusetts công nhận ngày lễ Hiến Pháp Dân Chủ Việt Nam, 26 tháng 10, 2014 được đại diện của Thị Trưởng Boston và Thống Đốc Massacchusetts tuyên đọc tại hội trường

- Lời chào cảm ơn quan khách của bà Thu Hồng, cháu ruột của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

- Diễn từ của LS Lê Trọng Quát và Mấy lời với các đại diện Thống Đốc Massachussets và Thị Trưởng Boston

để kính tường.

***
Lời chào cảm ơn quan khách của bà Thu Hồng, cháu ruột của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm


No comments:

Post a Comment