Sunday, November 9, 2014

"Thiên đường" xã nghĩa của Việt cộng là như thế này đây (photos by Hans Kemp)**


*


*


**


*


*


**


**


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*http://vietvungvinh.com/2013/index.php?option=com_content&view=article&id=5209:2014-10-31-03-39-30&catid=35:chuyen-do-day&Itemid=89

No comments:

Post a Comment