Friday, December 12, 2014

Cộng nô "ní nuận"

 Nếu không MUỐN chết bởi chính tay mình, thì phải chấp nhận bị bắt và đi tù Việt cộng như hàng trăm ngàn chiến sĩ khác, chứ sao lại nói là không có đường lựa chọn.

-  Tướng Trần Bình Trọng ngày xưa chọn cái chết đấy chứ. Nếu ngài không muốn chết thì ngài cũng sẽ được sống vậy, không những được sống mà còn được phong Vương nữa kia.

-  Nhìn Việt gian Hoàng Cao Khải với anh hùng Phan Đình Phùng thì rõ.

-  Cô Giang - vợ của anh hùng Nguyễn Thái Học - chưa bị bắt, và có thể trốn thoát sự tầm nã của thực dân Pháp, nhưng Cô Giang đã chọn cái chết (VINH) đấy chứ.

Cộng nô này không chịu nhìn lại bản thân. Làm tay sai cho lũ Việt cộng, đâm thọc người Việt Quốc Gia mà không biết nhục.  Còn nữa, là cộng nô nên học lại tiếng Việt đi rồi hãy viết bình luận.

*
Source: http://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4099:iu-cay-lng-ba-vi-b&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53

No comments:

Post a Comment