Wednesday, July 29, 2015

Vẹm Dốt Làm Báo: Đài VOA Tiếng Việt đã trở thành Đài VOA Tiếng VẸM :-(


 Phóng Viên VẸM của đài VOA Viết:

- Người Việt sát cánh chống Trung Quốc với Philippines

Câu này có nghĩa là: Người Việt sát cánh (với nhau) để chống (cả hai) Trung Quốc và Philippines.

Trong khi đó, cái Ý mà phóng Viên VẸM này muốn nói là như vầy:
- Người Việt sát cánh với Philippines chống Trung Quốc.

 *
Để tránh lầm lẫn, thì học sinh VNCH & người Việt Quốc Gia thì viết như vầy:

Dân Việt và dân Phi-Luật-Tân sát cánh với nhau chống Tàu Cộng. 

Hoặc là:

Dân Việt sát cánh với dân Phi-Luật-Tân (cùng) chống Tàu Cộng.

*

No comments:

Post a Comment