Monday, August 24, 2015

Không lẽ Việt cộng ngu thua Ziệt Xã nghĩa sao? :-(
Ai cũng biết:

- North Vietnam = Bắc Việt Nam
- South VietNam = Nam Việt Nam
*
- East Germany = Đông Đức
- West Germany = Tây Đức
*
- North Africa = Bắc Phi
- South Africa = Nam Phi
*
Như vậy thì:

- North Korea = phải gọi là Bắc Triều Tiên hay Bắc Hàn
- South Korea = phải gọi là Nam Triều Tiên hay Nam Hàn chớ.

Bởi vì Triều Tiên chính là Đại Hàn mà.

Còn:

triển khai là cái gì?

Tàu đệm khí là tàu gì?

Tiếng Việt ở xứ Xã Nghĩa có quá nhiều "SỰ CỐ"

No comments:

Post a Comment