Saturday, August 22, 2015

Tổ Đình của Hiệp Chủng Quốc Hoa KỲ: Đỉnh Rushmore


Đỉnh Rushmore sau 14 năm điêu khắc 1927-1941. Công trình bị bỏ dở vì Hoa KỲ phải tham gia thế chiến thứ 2.
****
Đỉnh Rushmore trước khi công trình điêu khắc được thực hiện 1927


*

No comments:

Post a Comment