Friday, October 16, 2015

"Non sông dễ đổi. Bổn tánh khó dời." Đã gần mãn cuộc đời vẫn tôn thờ Việt cộng: Đó là đồng chí Bùi TínNguyễn Văn says:

Trích:
“Cho nên để trả lời cho câu hỏi Đảng CS hiện nay còn bao nhiêu phần trăm chất CS, tôi xin trả lời rằng nó chẳng còn đến một phần trăm nào, một con số không khổng lồ, có thể là con số âm, vì nó đã phản bội và làm ngược lại lý thuyết CS ban đầu đầy thiện chí. Nó đã phản bội hoàn toàn triệt để lý tưởng cao đẹp – nhân văn của những nhà sáng tạo ra học thuyết CS, phản bội hoàn toàn triệt để lý luận CS và bản Điều lệ đảng.”


“Đảng CS hiện nay đã phản bội chính cái chính cương, mục tiêu, phương châm gốc gác trong sáng của chính những người sáng lập ra đảng…”

“Đã có nhiều đảng viên trí thức, nhiều đảng viên là tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân xé thẻ Đảng, hoặc yêu cầu đảng thay đổi tận gốc cả hệ thống độc đảng toàn trị lỗi thời tệ hại…” (ngưng trích) tác giả Bùi Tín

Không phải bây giờ đảng mới phản bội như ông Bùi Tín nhận định mà đã ngay từ khởi đầu. Nói đảng cộng sản không còn tính chất cộng sản e rằng chỉ là gỡ tội cho cộng sản vì thực chất chế độ vẫn hoàn toàn là cộng sản – cả trên hiến pháp, pháp lý quốc tế, chính trị, và đường lối trị dân; chỉ khác là đảng phải đổi màu theo thời đại toàn cầu hóa nhưng bản chất vẫn là cộng sản, không hề thay đổi.

Ông Bùi Tín vẫn còn mơ tưởng và cho rằng chủ nghĩa cộng sản ban đầu là đẹp đẽ, trong sáng… Nhưng thật ra không có ban đầu mà trước sau chỉ là lừa dối và mị dân. Người cộng sản, hay nói rõ hơn là lãnh đạo cộng sản, đã lừa dối ngay từ khởi đầu. Sự tàn ác đối với dân và ngay chính đồng chí với nhau đã cho thấy rõ bản chất con người cộng sản và chủ nghĩa – Hiến Pháp lừa dối, chính trị lừa dối, và lừa dối chính họ; lừa dối đồng chí, lừa dối đồng bào (thực chất con người cộng sản không có tình đồng bào mà chỉ gọi nhân dân)… Làm gì có trong sáng hay tốt đẹp mà bây giờ mới biến chất?

Chế độ phải đào thải và đảng phải giải thể thì mới mong đất nước phát triển, mới có tự do, có dân chủ và quyền con người mới được bảo đảm. Đừng mong cộng sản thay đổi bản chất mà cầu mong hay kiến nghị yêu cầu.
nv

http://www.danchimviet.info/archives/98701/dang-csvn-con-bao-nhieu-phan-tram-chat-cong-san/2015/10

No comments:

Post a Comment