Sunday, November 1, 2015

Frankfurt, Đức Quốc: Lễ Giỗ Tổng Thống Đệ I VNCH Ngô Đình Diệm Lần Thứ 52, 31/10/2015***


*


*


*

*


*


*


*


*


**
*


*


*


*


****


Source: http://hoilatraloi.blogspot.com/2015/09/frankfurt-uc-quoc-thu-moi-tham-du-le.html

No comments:

Post a Comment