Friday, November 27, 2015

Merkel: "Tới bây giờ mà mấy chú vẫn còn thích làm Việt cộng sao? ĐMVC mấy chú!" :-)**

No comments:

Post a Comment