Friday, November 6, 2015

Nhà báo Việt cộng/gian đâm bị thóc thọc bị gạo Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại Ghi chú: "KÊNH" truyền hình là cái dấu tay, là cái căn cước của Việt cộng, Việt gian, Việt xã nghĩa, Việt dốt luôn luôn dùng để chỉ ba chữ 'Đài truyền hình' của người Việt QG .
*
Source: http://www.danchimviet.info/archives/99109/khungbo-littlesaigon/2015/11

No comments:

Post a Comment