Monday, December 14, 2015

Diễm Xưa - Ngọc Lan

Nữ sinh Sài Gòn thời Việt Nam Cộng Hòa đẹp muôn thuở :-)

No comments:

Post a Comment