Saturday, December 12, 2015

Dưới bàn tay việt cộng: Hòn Ngọc Viễn Đông đã trở thành những xóm ve-chai

***

No comments:

Post a Comment