Sunday, December 20, 2015

Với Đồng Bào VNCH thì Xuân Diệu là một tên Việt cộng :-(

Hà Vũ ngậm ống đu đủ thổi cha nuôi (cậu ruột) của mình - vốn là một tên Việt cộng - lên tận mây xanh. 


No comments:

Post a Comment