Sunday, February 7, 2016

Ly Rượu Mừng - Sài Gòn - Xuân Ất Tỵ 1965 :-)

  Chúc người chiến sĩ lên đàng. Chiến đấu công thành...Mừng người vì nước quên thân mình.


 *

No comments:

Post a Comment