Tuesday, March 29, 2016

Dân Số Việt Nam và Nguy Cơ Bị Nạn Đói :-(


Dân số Việt Nam gia tăng từ năm 1975:
94.44 M - 48.7 M = 45.7 Millions in 40 years (gần gấp đôi)

Với đà dân số gia tăng kiểu này thì trong vòng 40 năm tới dân số Việt Nam có thể lên tới 180 triệu người. 

Như vậy thì Việt Nam sẽ đứng trước nguy cơ bị nạn đói rất lớn, vì không có một chính sách thích hợp để đối phó ngay từ bây giờ.- The current population of Viet-Nam is 94,186,350 as of Tuesday, March 29, 2016, based on the latest United Nations estimates.

- Viet-Nam population is equivalent to 1.27% of the total world population.

- Viet-Nam ranks number 14 in the list of countries by population.

- The population density in Viet-Nam is 305 per Km2 (789 people per mi2).

- The total land area is 310,060 Km2 (119,715 sq. miles) (20,000 Km2 lost to China)

- 33.6 % of the population is urban (32,247,358 people in 2016)

- The median age in Viet-Nam is 30.8 years.

http://www.worldometers.info/world-population/vietnam-population/

No comments:

Post a Comment