Friday, March 4, 2016

Gần mực thì đen. Gần đèn thì sáng. Còn gần báo chí Việt cộng thì sẽ bị nhiễm chữ nghĩa của vẹm thôi.
Hai chữ 'trẻ em" (children) là danh từ chung, chỉ dùng trước những danh từ riêng như tên của tỉnh, của quận, hay của quốc gia, v.v.... Hai chữ "trẻ em" không bao giờ đứng trước tên người. Dưới đây là những ví dụ về cách dùng chữ 'trẻ em":

- Trẻ em Hoa Kỳ  (American children, American youth).
- Trẻ em Việt Nam.
- Trẻ em Nhật Bản.
- v.v...

Còn chữ "em" đứng trước tên người là cách xưng hô thân mật theo truyền thống văn hóa của dân tộc Việt nam đã có từ ngàn xưa.

Từ ngày Việt cộng cai trị VN thì cách xưng hô thân mật không còn nữa, hoặc còn rất ít. Việt cộng và dân xã nghĩa chỉ dùng "ông" hay "bà" cho hầu hết bất cứ ai, trừ con nít và trẻ em ra.  Đây là cách nói cộc cằn và lạnh lùng của lũ Việt cộng đối với đồng bào của chúng.

T/g bài báo có lẽ còn nhỏ. Sinh ra và lớn lên trong xã hội Việt cộng thì phải bị nhiễm độc của Việt cộng thôi.

Muốn "Yêu Nước" thì trước hết phải nói đúng tiếng Việt của tổ tiên để lại. 

Đừng truyền đạt cái DỐT của mình cho con cháu mình chứ.

No comments:

Post a Comment