Tuesday, April 5, 2016

"Gấp hơn hai lần" là tiếng Việt cộng ở xứ xã nghĩa miền Bắc :-( Nếu Putin có 200 tỉ, còn Bill Gates có 100 tỉ, thì dân VNCH nói & viết rằng:

- Ông Putin giàu GẤP HAI lần ông Bill Gates.

Còn nếu ông Putin có 234 tỉ, mà ông Bill Gates vẫn chỉ có 100 tỉ, thì dân VNCH nói & viết rằng:

- Ông Putin giàu HƠN hai lần ông Bill Gates.

Viết "gấp hơn hai lần" là dốt, là viết tầm bậy, là không rành tiếng mẹ đẻ, là bị Việt cộng nhồi sọ.

_____________________________Dân VNCH thì viết như vầy (bỏ chữ bởi ,và dùng thể xác định sẽ làm cho cái tựa mạnh hơn):

-  Một nhà báo CỦA (tờ báo) New York Times BỊ Việt cộng giết.

No comments:

Post a Comment