Monday, May 23, 2016

Thà một phút vẫy vùng làm lịch sử . Còn hơn làm nô lệ cả trăm năm. Tiếng súng Thái Bình xử tội Cộng nô, 11/9/2013

No comments:

Post a Comment