Saturday, June 4, 2016

Câu văn xã nghĩa rất là tối nghĩa :-(Trên đây là cách nói của dân lớn lên trong học đường XHCN VN. Câu văn trên rất tối nghĩa.  Có lẽ t/g của câu nói trên muốn nói về một người lính VNCH nào đó, có một nhân cách lớn, nhưng thường thầm lặng chăng? Nếu quả thật như vậy, thì nếu là dân VNCH thì không bao giờ người ta nói hay viết như vậy, mà nói như vầy nè:


1. Một người lính VNCH thầm lặng nhưng có nhân cách lớn. (xhcn)

2. Một nhân cách lớn nhưng thầm lặng của một người lính VNCH.

Tuy nhiên, dân xhcn thường có thói quen dùng từ ngữ đao to búa lớn lắm. Như trong câu trên, dùng ba chữ "nhân cách lớn" làm cho người nghe có cảm tưởng như là ca tụng quá đáng.

Nếu lấy ý từ câu trện rồi viết lại theo kiểu VNCH 100% thì nó sẽ như thế này: 

- Một người lính VNCH khả kính (thay thế cho 3 chữ 'nhân cách lớn') nhưng thầm lặng.  

Viết như vậy nghe khiêm tốn hơn nhiều, lại thấy gần gủi và thân thiện.

Ba chữ "nhân cách lớn" chỉ để dành dùng cho các bậc anh tài của đất nước như cố TT Ngô Đình Diệm, Cụ Nguyễn Trãi, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đức Ngô Quyền v.v...

Đừng để Việt cộng dốt thua mình chớ :-(

No comments:

Post a Comment