Friday, June 10, 2016

Việt cộng tàn phá đất nước - Việt xã nghĩa tàn phá tiếng Việt truyền thống :-(

 trăn trở xã hội = là cái gì?  là xã hội biết trăn trở?

còn,
trăn trở xã hội không chỉ riêng tôi = nghĩa là cái gì?

Phải chăng t/g muốn nói là: 

"Tôi có quyền [hay,được quyền] lên tiếng trước những vấn đề (mối an nguy) chung của xã hội hôm nay hay không?"

Nếu đúng như vậy, thì cái tựa bài nên viết như sau sẽ rõ nghĩa hơn:
Vụ cá chết:  Tôi có quyền lên tiếng trước những vấn đề chung của xã hội hôm nay hay không?

No comments:

Post a Comment