Friday, September 9, 2016

Tưởng niệm Đặng Ngọc Viết người đầu tiên, sau 1975, dám bắn Việt cộng

No comments:

Post a Comment