Sunday, January 22, 2017

"Dáng đứng" và "dáng ngồi" ở xứ xã nghĩa việt cộng :-(


      Dáng đứng của hai âm binh Hồ và Giáp

*
 Dáng ngồi xã nghĩa

*
Dáng đứng của bộ đội gái miền Bắc VN

*
Dáng ngồi của vc Lang băm
*
Dáng đứng của Tư Sang xã nghĩa
*

Dáng ngồi của Phượng béo
*

No comments:

Post a Comment