Thursday, April 6, 2017

Báo vẹm Vietnamnet có tiến bộ: Biết dùng đến hai chữ "tin tức" và "giải trí" của VNCH :-)

Nay Vietnamnet biết dùng đến hai chữ "tin tức""giải trí" của VNCH.

Tiếc là vẫn còn nhiều kẻ ngu, cứ nhắm mắt dùng hai chữ "thông tin" và "thư giản".  Có lẽ, do ăn nhiều thịt chó, cho nên hơi bị ngu lâu dốt bền chăng?

Ở xứ xã nghĩa còn nhiều chữ quái đản lắm, chẳng hạn như:


Điển hình        =     nghĩa là    ngu thiệt!  :-(
Sự cố               =    nghĩa là    thiệt ngu!   :-(
Nhân thân        =    nghĩa là    ngu thiệt!  :-(
Tại thời điểm   =    nghĩa là    thiệt ngu!  :-(
Tiếp cận            =  nghĩa là     ngu thiệt!  :-(
Đồng hành        =  nghĩa là     thiệt ngu!  :-(
Phần cứng         =  nghĩa là    ngu thiệt!   :-(
Phần mềm        =   nghĩa là    thiệt ngu!   :-(
Đảm bảo          =   nghĩa là     ngu thiệt!   :-(
...

http://vietnamnet.vn/le-thi-nhat-linh-tag144445.html

No comments:

Post a Comment