Friday, June 16, 2017

Trại Họp Bạn HĐVN năm 1974 tại Tam Bình, Thủ Đức_P1

Trại Họp Bạn Quốc Gia HĐVN Năm 1974 - Trại Tự Lực_PART 1 - Hình ảnh và slideshow do Trâu Cần Cù Đạo Daklak thực hiện

No comments:

Post a Comment