Monday, September 24, 2018

Người Dân yêu cầu trả lời việc: CON NGHIỆN là cháu nội của trùm Việt cộng Trần Đức Lương

No comments:

Post a Comment