Tuesday, January 31, 2017

"...Diễn trò đức-cống là thằng ngồi lê..." :-)
No comments:

Post a Comment