Wednesday, June 20, 2018

Bắc kỳ sau 30/4/1975 không phải là dân Sài GònCâu chưởi trong cái tựa bài bên trên của tên trùm Việt gian JB Trường Sơn chứng tỏ rằng dân Sài Gòn mà hắn ám chỉ ở đây là dân VNCH cũ.

Còn tất cả cái đám Bắc kỳ vô Sài Gòn từ sau ngày 30/4/1975 đều không phải là dân Sài Gòn, mà chỉ là một đám ăn mày vào Sài Gòn để cướp nhà, cướp tài sản của dân Sài Gòn để mà sống thôi.


 Bắc 54 (VNCH) như cành liễu rũ.
 Bắc 75 (XHCN) như củ lang sùng.  :-(

Source: www.bacaytruc.com/

No comments:

Post a Comment