Tuesday, September 18, 2018

Chỉ có 29 mẫu tự cỏn con mà cả nước Việt cộng xã nghĩa quờ quạng mò không ra


"Cờ", "sờ", "mờ",...,  chính là một lũ khờ NGU dốt.

No comments:

Post a Comment