Monday, November 5, 2018

Cựu học sinh VNCH nói về cố TT Ngô Đình Diệm

Phần chính trong lần giỗ thứ 55 cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm do CĐNVTD Victoria tổ chức ngày 3/11/2018 tại Đền Thờ Quốc Tổ , là bài chia sẻ : Tinh thần Tổng Thống Ngô Đình Diệm trong hoàn cảnh đất nước hiện nay . Bài của ông Nguyễn Thế Phong .

No comments:

Post a Comment