Thursday, May 16, 2019

Hồ xạo không vâng lời mẹ 😶

Hồ xạo = Hồ Chí Minh

No comments:

Post a Comment