Sunday, September 8, 2013

Biệt Đội Tình Báo Thiên Nga QL/VNCH (photos)


******


***
***

No comments:

Post a Comment