Thursday, March 31, 2016

Cầu Gành trên sông Đồng Nai ở Biên Hòa bị sập 20.3.2016 (photos)
*
Source:
http://kienthuc.net.vn/ta-tay/anh-lich-su-ve-cau-ghenh-vua-bi-sap-o-bien-hoa-655671.html

*

No comments:

Post a Comment