Tuesday, April 9, 2019

Cán binh Thạch Đạt Lang và 'nàng' Liên của y trên lưng Trường SơnY khoái làm nghề bơi móc và đâm thọc cộng đồng nguời Việt hải ngoại.
###

No comments:

Post a Comment