Wednesday, April 5, 2017

Thi thoảng = STUPID :-(- Dân VNCH dùng  'Thỉnh Thoảng'
- Còn dân việt cộng và Việt xã nghĩa dùng 'thi thoảng'

No comments:

Post a Comment