Saturday, January 30, 2016

Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng (Bài học thuộc lòng lớp Nhất, VNCH)


Trần Bình Trọng anh hùng ngàn thu trước,
Đem tấm thân bảy thước chống sơn hà.
Mảng lo đền nợ nước trả thù nhà,
Phá Mông Cổ sa cơ đành thất thế.

Tướng giặc thấy người tài nên rất nể.
Đem quan sang, tước trọng, dụ ngài hàng.

"Quân bay lầm! Dù dâng cả ngai vàng,
Khó lay chuyển lòng ta thờ tổ quốc!
Đừng tưởng bả vinh hoa mà mua được,
Lòng trung quân ái quốc của ta đâu.

Bắt được ta thôi chớ nói gì lâu
Cứ đem chém ta không hề than tiếc.
Hễ còn sống ta là dân nước Việt,
Chết ta đành làm quỉ nước Nam ta!"

No comments:

Post a Comment