Sunday, January 31, 2016

Luật Đi Đường :-) (bài học thuộc lòng lớp ba thời VNCH)LUẬT ĐI ĐƯỜNG

Ngoài đường xe chạy dập dìu.

Em nên cẩn thận sợ nhiều rũi ro.

Đi tay mặt mới khỏi lo.

Muốn băng qua lộ, mắt nheo ngó chừng.

Ngắm xem sau, trước ân cần.

Thấy xe sắp đến thì đừng chạy qua.

Đôi khi xe trước vừa qua.

Xe sau chạy tới mà ta không ngờ.

Ngã tư xem xét bốn bề.

Xe to xe nhỏ sắp kề cận ta…

No comments:

Post a Comment