Saturday, January 30, 2016

Cách ăn ở _Nguyễn Trãi (Lớp nhì & lớp nhất, VNCH)


Cách ăn ở
                                                       T/g: Nguyễn Trãi (Gia huấn ca)

 Ở cho có đức có nhân,

Mới mong đời trị được ăn lộc trời.

Thương người tất tả ngược xuôi,

Thương người lỡ bước, thương người bơ vơ.

Thương người ôm dắt trẻ thơ,

Thương người tuổi tác già nua bần hàn.

Thương người cô quả cô đơn

Thương người đói rách lầm than kêu đường.

Thấy ai đói rét thì thương,

Rách thường cho mặc, đói thường cho ăn.

Thương người như thể thương thân,

Người ta phải bước khó khăn đến nhà.

Đồng tiền bát gạo mang ra,

Rằng đây cần kiệm gọi là làm duyên./.

                                                  Nguyễn Trãi (Gia huấn ca)

http://www.vnpaca.org.au/blog/2014/08/24/tinh-nhan-ban-trong-cac-bai-hoc-quoc-van-bac-tieu-hoc-cua-nen-giao-duc-mien-nam-viet-nam-truoc-1975/

No comments:

Post a Comment