Saturday, January 30, 2016

Miền Trung Bị Lụt (Bài học thuộc lòng lớp năm *, VNCH)                               Miền Trung Bị Lụt

Miền Trung bị nạn lụt.
Người, vật, của tiêu hao.
Em nghe mẹ khuyên bảo:
“Con nên giúp Đồng Bào!”
Em soạn chiếc áo ấm.
Vội vã gởi ra Trung.
Chiếc áo không đáng giá,
Nhưng gói trọn tấm lòng.

Trích từ sách Giáo Khoa của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa xuất bản

* Lới năm là lớp đầu tiên của bậc tiểu học. Lớp nhất là lớp sau cùng của bậc tiểu học thời VNCH.

No comments:

Post a Comment