Friday, April 1, 2016

"chịu đựng bị" là thứ tiếng Việt của hang Pắc-Pó, ở xứ xã nghĩa miền Bắc :-(
VNCH thì viết như vầy: 
- Vì một lý do cao cả, mà một câu bé 6 tuổi chấp nhận bị trêu chọc 2 năm rưởi.

Chịu đựng = nghĩa là không thích mà không hay chưa có cách gì khác hơn để tránh né, hoặc để trả đủa lại.


Còn chấp nhận = nghĩa là tuy không thích, nhưng cũng chẳng hề gì, và không nghĩ đến chuyện trả đủa lại.

No comments:

Post a Comment