Friday, April 8, 2016

Mẹ Chờ Con (Bài học thuôc lòng lớp 2, VNCH) :-)


Mẹ Chờ Con

Tan buổi học mẹ ngồi tựa cửa.

Ngóng trông con đứa đứa về dần.

Xa xa con đã tới gần.


Các con về đủ quây quần bữa ăn.

Cơm dưa muối khó khăn mới có.

Của không ngon nhà khó cũng ngon.

Khi vui câu chuyện thêm dòn.

Chồng chồng vợ vợ con con một nhà./.

No comments:

Post a Comment