Saturday, April 16, 2016

Tiếng Việt còn thì Nước Việt còn: Thi kể chuyện của học sinh tại New South Wales - Úc Châu :-)

*Cộng Đồng Người Việt Tự Do New South Wales phối hợp cùng Hội Phụ Huynh Học Sinh để tổ chức một cuộc “Thi Kể Chuyện” cho học sinh tiểu học từ 7-11 tuổi & trung học từ 12-16 tuổi của các trường Việt ngữ vào ngày 2/4/2016 tại trung tâm Văn Hoá và sinh hoạt cộng đồng. Mời quý vị cùng theo dõi.

No comments:

Post a Comment